Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Realizacja robót budowlanych związanych z remontem zbiornika mokrego przepompowni ścieków przy ulicy Zielnej w Skierniewicach”.

Data ogłoszenia: 24.04.2023 r.

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Realizacja robót budowlanych związanych z remontem zbiornika mokrego przepompowni ścieków przy ulicy Zielnej w Skierniewicach”.

Numer sprawy: ZS/003/R/U/JRP/23

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. zał. nr 1 – Ogólne warunki techniczne Zielna
  3. Plan sytuacyjny Zielna
  4. zał. nr 2 – Formularz ofertowy
  5. zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
  6. zał. nr 4 – Wykaz osób
  7. zał. nr 5 – Ośw. wykonawców wspólnie ubiegający się
  8. zał. nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  9. zał. nr 7 – Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej