Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II

Data ogłoszenia: 02.11.2023 r.

 

Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II”

 

Cz. I – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków Zadębie I „TAMA w Skierniewicach”;

Cz. II – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków Zadębie I „TAMA w Skierniewicach”.

 

Numer sprawy:  ZS/006/R/U/JRP/23

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – projekt budowlany pod nazwą: ,,Modernizacja przepompowni ścieków Zadębie I „TAMA” w Skierniewicach polegająca na rozbudowie, przebudowie oraz remoncie istniejącej przepompowni”

Wskazana wyżej Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać zamówienie z dnia 12.09.2023 r. pn. „Modernizacja przepompowni ścieków Zadębie I „TAMA” w Skierniewicach”.

 1. zał. nr 2 – Formularz ofertowy cz. I-II
 2. zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału cz. I-II
 3. zał. nr 4.1 – Wykaz usług cz. I
 4. zał. nr 4.2 – Wykaz usług cz. II
 5. zał. nr 5.1 – Wykaz osób cz. I
 6. zał. nr 5.2 – Wykaz osób cz. II
 7. zał. nr 6 – Ośw. wykonawców wspólnie ubiegający się cz. I-II,
 8. zał. nr 7.1 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. I
 9. zał. nr 7.2 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. II
 10. zał. nr 8.1 – Wzór umowy cz. I
 11. zał. nr 8.2 – Wzór umowy cz. II

 

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze