You are currently viewing Podsumowanie 2020 roku
Podsumowanie 2020 roku

Rok 2020 był wyjątkowo pracowity dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia          i inwestycje realizowane przez Spółkę.

Studnie – ujęcia wody

Pierwsze zadanie w roku 2020 związane z zaopatrzeniem miasta Skierniewice w wodę pitną polegało na budowie ujęcia wód głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego. Wykonano wszystkie roboty geologiczne oraz       instalacyjno – budowlane. Dla Studni E, o której mowa, została także wydana decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne ujęcia: 141 m3/h oraz pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia w ilości wynoszącej: 2 820 m3/dobę. Rozpoczęliśmy również budowę kolejnych dwóch ujęć wody. Odwierty D1 i D2 wykonane są w Parku Miejskim, dla których została wydana decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne ujęć: studnia D1: 40 m3/h, studnia D2:74m3/h. W styczniu został ogłoszony przetarg na wykonanie pozostałych prac związanych z wykonaniem infrastruktury i obudowy studni.

Osiedle Halinów

Skierujmy się teraz na osiedle Halinów,  gdzie obecnie kończymy prace inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej         i deszczowej. Projekt objął swoim zakresem ulice: Halinów, Na Piaski, Podmiejską, Przechodnią, Boczną, Żwirową                          i Napoleońską. Ostatnie prace instalacyjne zaplanowane są na początek stycznia 2021 roku. Termin zakończenia robót budowlanych na osiedlu Halinów zgodnie z umową przypada na maj 2021 r., nie mniej jednak prace postępują w szybkim tempie, co pozwoli zakończyć inwestycję z dużym wyprzedzeniem. W tym miejscu warto podkreślić również, że oprócz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” w inwestycję na Halinowie została włączona Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., która równolegle prowadzi budowę sieci gazowej oraz Urząd Miasta Skierniewice, który po zakończeniu powyższych robót rozpocznie budowę dróg, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych oraz nowego oświetlenia. Jest to pierwsza tak kompleksowa inwestycja wykonana w mieście Skierniewice.

Kanalizacja sanitarna

Nasza spółka W 2020 roku zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kopernika,  Al. Niepodległości i Nowobielańskiej. Weźmy teraz pod lupę ul. Trzcińską, gdzie również powstała kanalizacja sanitarna. W listopadzie Wykonawca ułożył warstwę nawierzchni asfaltowej oraz przeprowadził prace związane z regulacją urządzeń wod-kan – włazów kanałowych, wpustów deszczowych i skrzynek do zasuw. Realizacja powyższych zadań pozwoliła dokonać rozdziału ścieków sanitarnych, które popłynęły nowym kanałem od ścieków deszczowych, które natomiast płyną dotychczasowym kanałem ogólnospławnym. Nadmienić jeszcze należy, że podczas budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Trzcińskiej WOD-KAN z środków własnych dokonał wymiany rurociągu betonowego na nowy z powodu bardzo złego stanu technicznego.  

Kolejna ważna inwestycja zrealizowana przez ZWiK WOD-KAN “Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach” będącej kolejnym etapem projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej                                     10 marca 2017 r.

Dodatkowo w grudniu ogłosiliśmy przetarg na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków       w ulicy Działkowej w Skierniewicach” oraz przetarg na zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Starbacicha, Sybiraków, Kolbego oraz kanalizacji deszczowej na ul. Starbacicha i sieci wodociągowej na ul. Kolbego.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

Przenieśmy się teraz na teren siedziby Spółki do Mokrej Prawej, gdzie w rozpoczęliśmy Modernizację Oczyszczalni Ścieków.            W dniu 07 lipca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą – Grupą Ekoenergia Sp. z o.o. Skierniewice, który rozpoczął prace związane z budową budynku biurowo-technicznego oraz budynku pompy ciepła. Kolejnym etapem tej inwestycji jest rozbudowa laboratorium, remont istniejącego biurowca, budowa garaży i wiat dla floty samochodowej i sprzętu budowlanego  oraz częściowa modernizacja dróg i placów na terenie Zakładu. Prace są wykonywane w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap IV. Przygotowujemy się też do rozpoczęcia prac nad etapem III związany z Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową. W dniu 30 grudnia 2020 r. zawarliśmy umowę z firmą Instal Kraków, która wykona prace inwestycyjne i remontowe związane z poprawą efektywności prowadzonych procesów oczyszczania ścieków i eksploatacji urządzeń. Warto podkreślić, że Etap III jest największą inwestycją w ramach projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”

Waga Samochodowa

Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” można też dostrzec nową inwestycję zrealizowaną z środków Spółki          tj. najazdową elektroniczną wagę samochodową, która może zważyć zestaw pojazdów o masie do 60t. Waga doskonale sprawdza się przy ważeniu osadu, a także materiałów sypkich takich jak kruszywo i piasek.

Zbiorniki na deszczówkę

Nie od dziś wiadomo, że jak ważna dla Spółki jest ekologia i ochrona środowiska naturalnego, dlatego analizując potrzeby naszych mieszkańców, Spółka podpisała umowę z firmą Graf Polska i wprowadziła do swojej oferty sprzedaż zbiorników na wodę deszczową, profesjonalne zestawy gromadzenia wód opadowych oraz oczyszczalni przydomowych. Zalety z gromadzenia deszczówki mają głownie aspekt ekonomiczny, jak i również ekologiczny. Zbieranie wód opadowych wprowadza oszczędności w zużyciu wody wodociągowej np. podczas podlewania roślinności w domu i w ogrodzie, co znacznie wzbogaca budżet domowy. Wielu mieszkańców, którzy skorzystali z zakupu zbiornika, już docenia zalety gromadzenia deszczówki. Dla klientów Spółki WOD-KAN, którzy mają podpisaną z nami umowę na odbiór wody lub ścieków przewidzieliśmy rabat od zakupionego towaru, a dla wszystkich mieszkańców na terenie Skierniewic zapewniamy bezpłatny transport asortymentu.

GIS – INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

Ważną inwestycją w 2020 roku dla Spółki jest zakup oprogramowania GIS – INTELIGENTNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ oraz budowa systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace wdrożeniowe. System GIS będzie centralnym systemem informatycznym służącym do zarządzania majątkiem sieciowym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”. System prezentuje informacje o infrastrukturze sieciowej, pracy sieci oraz jej klientach, ponadto umożliwia przeprowadzanie szeregu analiz oraz symulacji pracy sieci na podstawie danych zawartych w systemie oraz systemach peryferyjnych. Warto zaznaczyć, że system GIS będzie dużym wsparciem dla Działu Sieci przy eksploatacji i usuwaniu awarii, gdyż  pozwala szybko zidentyfikować rodzaj uszkodzonej infrastruktury sieciowej. W ramach zakupy oprogramowania, Wykonawca dostarcza tablety skonfigurowane i zintegrowane z systemem GIS. Brygadzista na tablecie dostaje informację o awarii, co pozwala mu szybko wyznaczyć obszar jej oddziaływania na naszych klientów. Ciekawostkom jest, że zakupiony system będzie również pomocny mieszkańcom Skierniewic. W momencie pojawienia się awarii do mieszkańców, wychodzić będzie komunikat w formie SMS  o zaistniałych przeszkodach. Jest to ważna funkcja systemu GIS, która pozwala nam w szybki sposób dotrzeć z informacją do klientów.

Samochód brygadowy

Do floty Spółki WOD-KAN w związku zakupem systemu GIS dołączył też nowy samochód brygadowy, który od kilku miesięcy można dostrzec na ulicach miasta Skierniewice. Auto jest przydzielone do Działu Sieci, który zajmuje się  konserwacją i utrzymaniem sieci wod-kan. Oczekujemy również  na dostawę kolejnego samochodu technicznego, który natomiast będzie służył  działowi utrzymania ruchu do eksploatacji przepompowni ścieków.

Kogeneracja

W dniu 25 listopada 2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” otrzymał informację z NFOŚiGW o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Budowa dwóch nowych układów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”. Dzięki tej inwestycji ZWiK WOD-KAN stanie się niezależny energetycznie co w dobie niestabilności rynku energii elektrycznej jest bardzo istotne.

Nowe cele

Podsumowując powyższe wykonaliśmy w ostatnim roku ogrom prac, a w nadchodzącym roku planujemy zrealizować ich jeszcze więcej. Staramy się dla mieszkańców Skierniewic wykonywać na najwyższym poziomie powierzone nam zadania oraz podnosić standardy naszych usług. W końcu naszym wspólnym celem jest poprawa warunków życia w mieście Skierniewice.