Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Przedmiot zamówienia:

„Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych, tj. rur, kształtek, studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego”.

Numer sprawy: 09/ZS/2021

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu-wersja dostępna cyfrowo

IWZ wraz z załącznikami:

IWZ

Zał. 1 do IWZ – Formularz ofertowy

Zał. 2 do IWZ – Formularz cenowy

Zał. 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. 4 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. 5 do IWZ- Oświadczenie Wykonawcy z rozd. V pkt. 3 IWZ

Zał. 6 do IWZ – Wzór Umowy

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.08.2021 r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu z dn 31.08.2021

OGŁOSZENIE o unieważnieniu-wersja dostępna cyfrowo