Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II

Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II:

Część I         Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”.

Część II       Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny lub środek poprawiający właściwości gleby do celów rolniczych lub upraw leśnych wraz z obiektami infrastruktury”.

Numer sprawy:  ZS/009/R/U/JRP/21

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 

 1. Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadów wraz z wykonaniem instalacji do odwadniania i przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury” stanowi zał. nr 1– OPZ-PFU. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 19.01.2021 r.

Wskazany wyżej Program Funkcjonalno-Użytkowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego  www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać postępowanie z dnia 19.01.2021 r. pn. „Zaprojektowanie oraz modernizacja stacji zagęszczania i odwadniania osadu”.

 1. zał. nr 1 – Formularz ofertowy cz. I i II
 2. zał. nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia cz. I i II
 3. zał. nr 2.1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału cz. I i II
 4. zał. nr 3.1 – Wykaz usług – Cz. I
 5. zał. nr 3.2 – Wykaz usług – Cz. II
 6. zał. nr 4.1 – Wykaz osób – Cz. I
 7. zał. nr 4.2 – Wykaz osób – Cz. II
 8. zał. nr 5 – Ośw. wykonawców wspólnie ubiegający się cz. I i II
 9. zał. nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. I i II
 10. zał. nr 7.1 – Wzór umowy – Cz. I
 11. zał. nr 7.2 – Wzór umowy – Cz. II

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn31.08.2021r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty – wersja dostępna cyfrowo