Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III

Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-III:

Część I              Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”

Część II            Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”

Część III           Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”

Numer sprawy:  ZS/011/R/U/JRP/21

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

ogloszenie_82345 (1)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski został opisany w Dokumentacji Projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” stanowiącej załącznik nr 1.2 do SWZ – OPZ dokumentacja oraz w załączniku nr 1.1 do SWZ – OPZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach ogłoszonego przetargu dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24”.

Wskazana wyżej dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.wodkan-skierniewice.com.pl w zakładce „Przetargi” → następnie w tabelarycznym zestawieniu ogłoszonych postępowań należy wybrać postępowanie z dnia 06.07.2021 r. pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24” lub bezpośrednio pod linkiem: https://wodkan-skierniewice.com.pl/przetargi/1706/OPZ.zip

 1. zał. nr 1 – Formularz ofertowy cz. I-III,
 2. zał. nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia cz. I-III
 3. zał. nr 2.1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału cz. I-III
 4. zał. nr 3.1 – Wykaz usług – Cz. I,
 5. zał. nr 3.2 – Wykaz usług – Cz. II
 6. zał. nr 3.3 – Wykaz usług – Cz. III
 7. zał. nr 4.1 – Wykaz osób – Cz. I
 8. zał. nr 4.2 – Wykaz osób – Cz. II
 9. zał. nr 4.3 – Wykaz osób – Cz. III
 10. zał. nr 5 – Ośw. wykonawców wspólnie ubiegający się cz. I-III
 11. zał. nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. I-III
 12. zał. nr 7.1 – Wzór umowy cz. I
 13. zał. nr 7.2 – Wzór umowy cz. II
 14. zał. nr 7.3 – Wzór umowy cz. III

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15. 12.2021 r.

Wynik postępowania :

Informacja o wyniku – cz. I

Ogłoszenie o wyborze