Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V

 

Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-V”

Część I Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”./*

Część II Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach”./*

Część III Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej
w Skierniewicach”./*

Część IV Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach”./*

Część V Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad wykonywaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie
i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kolbego w Skierniewicach”./*

 

Numer sprawy:  ZS/001/R/U/JRP/22

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

ogloszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha” stanowiący zał. nr 1 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego
  w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 31.12.2020 r.
 3. Opis Przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.:

„ Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Działkowej w Skierniewicach” stanowiący zał. nr 1.1 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 15.12.2020 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn.: „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kolbego” stanowiący zał. nr 1.2 do Zapytania ofertowego. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi, postępowanie z dn. 08.10.2021 r.
 2. zał. nr 2 – Formularz ofertowy cz. I-V
 3. zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia cz. I-V
 4. zał. nr 3.1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału cz. I-V
 5. zał. nr 4.1 – Wykaz usług cz. I
 6. zał. nr 4.2 – Wykaz usług cz. II
 7. zał. nr 4.3 – Wykaz usług cz. III
 8. zał. nr 4.4 – Wykaz usług cz. IV
 9. zał. nr 4.5 – Wykaz usług cz. V
 10. zał. nr 5.1 – Wykaz osób cz. I
 11. zał. nr 5.2 – Wykaz osób cz. II
 12. zał. nr 5.3 – Wykaz osób cz. III
 13. zał. nr 5.4 – Wykaz osób cz. IV
 14. zał. nr 5.5 – Wykaz osób cz. V
 15. zał. nr 6 – Ośw. wykonawców wspólnie ubiegający się cz. I-V
 16. zał. nr 7.1 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. I
 17. zał. nr 7.2 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. II
 18. zał. nr 7.3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. III
 19. zał. nr 7.4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. IV
 20. zał. nr 7.5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby cz. V
 21. zał. nr 8.1 – wzór umowy cz. I
 22. zał. nr 8.2 – wzór umowy cz. II
 23. zał. nr 8.3 – wzór umowy cz. III
 24. zał. nr 8.4 – wzór umowy cz. IV
 25. zał. nr 8.5 – wzór umowy cz. V

 

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:
Informacja z otwarcia ofert:

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze cz. II, III, V

Ogłoszenie o wyborze cz. I i IV