Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7

Przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-7:

cz.1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,

cz.2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego,

cz.3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,

cz.4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki,

cz.5 Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje uliczne, tabliczki emaliowane,

cz.6 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej,

cz.7 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.”

Numer sprawy: 11/ZS/2021

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

IWZ wraz z załącznikami:

IWZ – 11 ZS 2021

Zał. 1 do IWZ- Formularz ofertowy cz.1-7

Zał. 2A do IWZ-Formularz cenowy-Cz.1  

Zał. 2B do IWZ-Formularz cenowy-Cz.2

Zał. 2C do IWZ-Formularz cenowy-Cz.3

Zał. 2D do IWZ-Formularz cenowy-Cz.4

Zał. 2E do IWZ-Formularz cenowy-Cz.5

Zał. 2F do IWZ-Formularz cenowy-Cz.6

Zał. 2G do IWZ-Formularz cenowy-Cz.7

Zał. 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- cz. 1-7

Zał. 4 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia cz. 1-7

Zał. 5 do IWZ- Oświadczenie Wykonawcy z rozd. V pkt. 3 IWZ cz. 1-7

Zał. 6 do IWZ- Wzor Umowy cz.1-7

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.12.2021

Wynik postępowania :

OGŁOSZENIE o wyborze oferty i unieważnieniu cz. 1 , 3 – wersja dostępna cyfrowo 

OGŁOSZENIE o wyborze oferty cz. 2,4,5,6,7 -wersja dostępna cyfrowo