Nowy ciągnik dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

Cignik rolniczy wodkan skierniewice 1Wczoraj odebraliśmy nowy ciągnik rolniczy do bieżących prac eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków.
Ciągnik został zakupiony w ramach zadania „Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej” o wartości całkowitej 320 000 zł. Na zakup pojazdów otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 300 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie zostało przyznane w formie umarzalnej pożyczki.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

1.12.2017 r.

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Drodzy Klienci,
Szanowni odbiorcy skierniewickiej wody
wodkan skierniewice wodomierzPrzypominamy, że właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować znaczne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz powstałych szkód ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy także o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.

30.11.2017 r.

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2015

Mamy przyjemność poinformować naszych Klientów, że 22.11.2017 r. ZWiK „WOD-KAN” otrzymał certyfikat, potwierdzający, że wdrożony i stosowany w Spółce System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody”.

Czytaj więcej...

Umowy na dokumentacje projektowe podpisane

JRP

wodkan skierniewice SUWWczoraj, 20 listopada, podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”. Wykonawcą jest firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna z Częstochowy. Czas realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy.
Natomiast w piątek, 17 listopada, zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego wraz z modernizacją ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice”.

Czytaj więcej...

Wykonujemy badania wody

Badania wodyMieszkaniec okolic Skierniewic dostarczył do naszego zakładowego laboratorium próbkę wody z własnej studni do analizy fizyko-chemicznej. Badanie wykazało, że stężenia związków żelaza i manganu przekraczają wartości dopuszczalne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Przypominamy, że mangan w wysokich stężeniach może wykazywać działanie rakotwórcze.

Czy woda z Twojej studni jest zdrowa i bezpieczna?
Jeśli nie masz pewności, zleć wykonanie badań fizyko-chemicznych lub mikrobiologicznych wody laboratorium ZWiK „WOD-KAN”.

Czytaj więcej...